Valencianisme 2012

 

La Convencio Valencianista. Valencianisme2012 sorgi de la necessitat de superar les divisions en les que se trobava immers el valencianisme, les quals tenien en bona mida el seu orige en la falta d’un ideari clar que orientara les accions futures.

La convocatoria no parti de cap associacio o colectiu particular, sino d’un conjunt de persones que, a titul personal, començaren a reunir-se per a analisar els problemes del valencianisme i que arribaren a la conclusio de que en una convencio se podria trobar l’inici de la solucio. Tampoc se convocà a associacions o entitats per a que les divisions enquistades no supongueren un obstacul, sino que la crida se dirigi a persones concretes en alguna trayectoria en el valencianisme, tantes com se pogue contactar en els mijos dels que se disponia, en la voluntat de que ningu se quedara fora. Sí es cert que se demanà la colaboracio de les associacions per a difondre la convoctoria entre els seus socis.

Aixina puix, els assistents ho feen a titul personal. Estos havien de firmar una “Declaracio Personal d’Intencions” en la qual assumien els principis democratics i de defensa prioritaria de lo valencià que inspiraven i baix els que se convocava la Convencio.

El dia de la Convencio, el 21 d’abril de 2012, se debateren les esmenes que els participants havien fet al “Document Marc” que previament se’ls havia fet arribar. El document finalment aprovat s’edità en forma de llibre baix el nom de Consens per al futur, i en les seues pagines se pot llegir lo que podem considerar l’ideari basic a partir del qual orientar el valencianisme del segle XXI.

Finalisada la convencio, les persones que l’havien organisada, i algunes persones mes, pensaren que, encara que l’aprovacio massiva d’este document era una fita important, no constituiria per si mateixa un estimul suficient per a donar eixa nova orientacio al valencianisme que el text proclamava. Es per aixo que decidiren crear una nova associacio, a la que nomenaren Convencio Valencianista, que s’ha encarregat des d’eixe moment de difondre l’espirit i el mensage de la Convencio, fixant negre sobre blanc en Consens per al futur.

Presentació (pdf)
Discurs Inaugural (pdf)
Discurs Clausura (pdf)