Presentacio del llibre Les Normes d’El Puig. XL Aniversari de l’acte d’adhesio. 40 anys de resistencia.

La presentacio d’una novetat editorial sempre es motiu de goig. Una nova obra impresa es posada a l’abast del public i un nou llibre entra en els anals de les edicions que, com en este cas, sera testimoni per a un futur. Un testic de la realitat llingüistica valenciana, de l’existencia d’una pleyade d’autors, d’escritors, que, bandejant obstaculs, renunciant a prebendes i sobretot resistint menyspreus i falta de reconeiximents per part de la “cultura oficial”, no renuncien a escriure en el nostre idioma; mes be lo contrari, han decidit escriure, expressar-se i deixar testimoni en autentica llengua valenciana.

Des d’aquell 7 de març de 1981 han passat 40 anys, quatre decades des de l’adhesio per una ampla representacio de la societat a les Normes Ortografiques elaborades per la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV. Esta era una fita per a commemorar, per a celebrar, i no deixar que transcorreguera per un desert silencios aquell fet i la transcendencia que comportà per a molts.

Juli Moreno llegint este parlament

Unes atres rememoracions d’est estil tingueren lloc en complir-se el 20, el 25 i el 30 aniversari. Els actes foren acollits en este mateix Real Monasteri, emblematic lloc per als valencians i el valencianisme, a on les Normes obtingueren el soport d’entitats i de  societat civil. Lo Regne en Accio organisà l’event en 2001 (el XX Aniversari), la Plataforma per les Normes del Puig ho feu en 2006 (XXV Aniversari) i Accio Regne de Valencia en 2011 (XXX Aniversari).

Convencio no volia que passara este XL aniversari sense fer alguna forma de recordatori i es propongue per al mes de març passat, a l’entorn de la data commemorativa, publicar u dels seus dossiers. Se pensà en un extraordinari que arreplegara distintes opinions i referencies a la normativa ortografica que nos ocupa. La publicacio es feu realitat i la pluralitat es reflectia en les colaboracions d’aquella revista, que gojà d’una bona acollida; tan exitosa fon que motivà a la junta directiva de Convencio  plantejar-se la confeccio d’una obra mes solida i tambe mes participativa: sorgi l’idea del llibre i d’ampliar el numero de colaboradors, alguns dels quals mai havien afrontat el tema ni vertida la seua visio sobre el significat i transcendencia d’esta normativa.

Cada nova proposta contà en una resposta afirmativa, igual que havia ocorregut en l’elaboracio del dossier. Era qüestio de marcar un determini i tambe sugerir una extensio dels escrits, ara en menors constrenyiments que en el cas de la revista, lo qual per una atra banda era tambe mes llogic: al dispondre de mes temps, podien estendre´s mes.

La tan repetida frase de que son tots els que estan, pero no estan tots els que son, se pot aplicar als colaboradors. Podia haver-se ampliat molt mes la llista perque en son moltes mes les persones que podrien haver opinat i escrit en coneiximent de causa i en un argumentari al que no li haguera faltat ni la substancia ni l’interes, pero l’obra era llimitada i en general buscavem, en esta segona tanda de colaboracions, que unes atres persones, tambe significades en el nostre moviment, que havien escrit poc o gens al respecte, pogueren fer-ho afrontant el repte des d’anguls menys habituals i que s’alluntaven un tant del tracte exclusivament llingüistic.

Hui se presenta esta edicio, un llibre que arreplega 20 colaboracions, totes elles fetes ex professo, a excepcio del discurs del doctor i academic Lleopolt Peñarroja. D’ell solicitarem l’autorisacio per a integrar el parlament que pronuncià el dia 2 de març passat, en la celebracio del Dia de la Llengua i Cultura Valencianes, en la RACV. Este discurs no podia quedar inedit, com en tants treballs i escrits ocorre, i qué millor que formara part d’esta obra que commemora lo que en aquell parlament se glossava, i sobre la vigencia d’unes normes ortografiques elaborades per a una llengua que els usuaris no normalitzats entenen historicament com a propia i diferent d’uns atres idiomes.

Sabent de l’esforç que supon traure al mercat cada llibre, presentat el proyecte a l’editorial Mosseguello, esta nos respongue en un sí immediat, manifestant que la proposta els ilusionava; i nos posarem a treballar en la seua preparacio.

El contingut el descobrirà el llector, pero no renunciem a citar tituls, autors i alguna caracteristica de l’obra:

Consta d’una nota explicativa previa en la que s’indica el perqué els articuls s’han agrupat en dos parts. Era necessari, puix els primers son els que se publicaren en la revista, mentres que els de la segona part han segut fruit dels encarrecs posteriors i han gojat d’uns atres condicionants.

L’orde en el que estan dispostes les colaboracions es l’alfabetic del primer llinage de l’autor, a lo que s’ha d’exceptuar el prolec que elaborà qui era en aquell moment president de Convencio Valencianista, Joan Carles Micó, i el discurs de l’academic Lleopolt Peñarroja. En totes les colaboracions hi ha una ilustracio relativa ad alguna obra significativa de l’autor i sempre que ha segut possible relacionada en temes llingüistics.

La tematica tractada es ampla: La necessaria codificacio per a escriure en propietat i independencia la llengua valenciana; el seu valor iconic com a element diferenciador; el mateix proces de codificacio i la pluralitat d’actors que participà en la seua confeccio; la propia historia de la Normativa a lo llarc d’estos anys; els obstaculs en que ha hagut de conviure; els atacs que ha sofrit, en contrast en les iniciatives pedagogiques en que ha contat per al seu aprenentage, difusio i conreu, etc.

Foto de part dels autors del Llibre

La relacio de firmes i tituls es mostra en esta taula:

AutorTitul
Joan Carles Micó RuizPresentacio
Lleopolt Peñarroja TorrejónMemòria d’un passat present (discurs)
Antoni Fontelles i FontestadEl paradigma valencianiste: aportacions en el sigle XX
Manolo Gimeno JuanLa transcendencia de les Normes d’El Puig
Pau Giner i Bayarri40 anys de normativa valenciana i molt mes
Voro López.40 Aniversari d’adhesió a les Normes de la RACV o d’El Puig
Miquel Àngel LledóReflexions sobre l’adequació i la calitat de les Normes d’El Puig en motiu del seu 40im aniversari
Jesualt Masia i AlamarEl valencianisme com a minoria
Juli Moreno i Moreno.40 anys de treball per la llengua valenciana
Ricart Pla i TomàsLes Normes de la Resistencia
Òscar Rueda i PitarqueLes Normes d’El Puig i la realitat de 2021
Enric Calvo i Dolz40 anys de les Normes d’El Puig
Joan Ignaci Culla i HernándezNormes d’El Puig, les normes valencianes
Ricart Folgado i BisbalAELLVA. Fidels a la LLengua Valenciana. Treballem, presistim, esperem…
Mª Dolores García Broch40 Aniversari de les Normes d’El Puig. (Una visio des de l’actuacio cultura i politica)
José Vicente Gómez BayarriL’us fa normativa la llengua
Chimo Lanuza i OrtuñoNormes d’El Puig. Una retrospectiva molt personal
Carles Recio i AlfaroLlegitimitat ortogràfica valenciana
Vicent Sanz i SanchoTaula Nova Valenciana i les Escoles Valencianes de Resistència

Un apendix tanca el contingut. En ell trobem un recull d’imagens, com les portades de l’Ortografia o de distintes edicions de la gramatica que l’aplica. Igualment, com a testimoni, unes fotografies dels anteriors homenages commemoratius celebrats en este Real Monasteri. Entre elles, les plaques que s’instalaren en el Salo de Senyeres en el 2006 i en el 2011. Esta ultima continúa en el seu lloc, cosa que llamentablement no se pot dir de la primera.

Comentar que la portada, disseny de l’editorial Mosseguello, es replica, en un canvi de colors, de la del llibre que arreplega l’efemerides del XXX Aniversari, publicada tambe per esta editorial, en la qual cosa s’ha volgut enllaçar les dos obres.

Per a concloure extrac del discurs de Lleopolt Peñarroja un paragraf que resumix lo que tambe s’ha pretes en esta edicio:

«Tragam forces de flaquea, treballem en ciència, mantingam la consciència i procurem l’unitat d’acció, no deixant que lo que queda de forces vives i actives de la nostra cultura, al menys les que estan verdaderament d’acort en lo essencial, estiga dividit i estèril per qüestions exteriors que podrien solventar-se».

Gracies per la seua atencio i per la seua participacio; a uns, aportant els seus coneiximents i opinions, i a tots, per la seua presencia en est acte.

Foto de tots els assistents a l’acte

Juli Moreno i Moreno

Real Monasteri d’El Puig de Sta. Maria, 18 de decembre de 2021